close
Контакти

У нашій компанії прийнято займатися справою, тому нас рідко можна застати в офісі за столом.

Ви можете звернутися безпосередньо до наших фахівців:

info@1pyku.com

З питань узгодження зовнішньої реклами та вивісок:
Павло
050 411 35 45

З питань виготовлення та ремонту вивісок і зовнішньої реклами:
Дмитро
050 475 45 49

Офіс:
044 222 71 29


Адреса:

Дозвіл на рекламу

Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Києві

Герб Украины

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27.09.2010 N 767

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до законів України "Про рекламу" (із змінами і доповненнями), "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" (із змінами і доповненнями), рішення Київської міської ради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва" (із змінами і доповненнями) та інших нормативно-правових актів.

1.2. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Києві (далі - Порядок) регулює правовідносини між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Києва, визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, вимоги до проектування рекламних засобів, визначення та погодження місць розміщення рекламних засобів, розміщення (встановлення, монтаж, нанесення), експлуатації та демонтажу, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:
дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг
У розумінні цього пункту зовнішньою рекламою є дахові установки, різного роду окреморозташовані конструкції, вивіски і об'ємні букви, неонові вивіски і лайтбокси;
робочий орган - Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління з питань реклами), яке уповноважене виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) виконувати покладені на нього функції, передбачені цим Порядком та Положенням про Головне управління з питань реклами;
КП "Київреклама" - комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковане Головному управлінню з питань реклами та уповноважене виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) виконувати функції з укладення договорів, нарахування та отримання плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва (далі - комунальна власність територіальної громади м. Києві), здійснювати контроль за надходженням плати за договорами, організовувати або здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, надавати платні послуги та виконувати інші повноваження, передбачені цим Порядком та Статутом підприємства;
містобудівні умови і обмеження на розташування рекламних засобів - документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектної документації для розташування складних рекламних засобів;
місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом;
рекламні засоби (далі - РЗ) - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
розповсюджувач зовнішньої реклами - особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;
самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у продовженні дозволу або його скасування. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідного рішення за такою заявою;
складний рекламний засіб - засіб, який використовується для розміщення реклами та розташовується на даху будинку або споруди;
соціальна реклама - інформація з питань здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту, безпеки населення тощо, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

1.4. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу" (із змінами і доповненнями), Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 (із змінами і доповненнями) (далі - Типові правила), та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері розміщення зовнішньої реклами.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Києва, включаючи розташування РЗ на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, на зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.
Порядок є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами на території м. Києва.

1.6. Дія цього Порядку не поширюється на правовідносини, пов'язані з інформацією, яка розміщується під час проведення передвиборчої агітації. Розміщення такої інформації здійснюється у відповідності до законодавства про вибори.

2. Робочий орган

2.1. Робочий орган:

2.1.1. Розробляє в межах компетенції нормативно-правові акти, направлені на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить пропозиції щодо зміни та/або доповнення до цього Порядку.

2.1.2. Здійснює контроль за дотриманням вимог цього Порядку щодо розміщення зовнішньої реклами, вимагає усунення виявлених порушень.

2.1.3. Організовує інвентаризацію РЗ та приймає рішення щодо демонтажу самовільно встановлених РЗ.

2.1.4. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу, скасування та продовження строку його дії.

2.1.5. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

2.1.6. Здійснює підготовку та подає в установленому порядку проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу, відмову у його наданні, продовження строку дії дозволу, відмову у його продовженні або скасування дозволу.

2.1.7. На підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видає розповсюджувачу зовнішньої реклами підписаний керівником робочого органу дозвіл.

2.1.8. Здійснює ведення інформаційного банку даних місць розташування РЗ та надає в установленому порядку інформацію для оновлення даних містобудівного кадастру до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.1.9. Подає територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у місті Києві матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами.

2.1.10. Здійснює підготовку та подає на затвердження в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи плати за тимчасове користування місцями (для розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва.

2.1.11. Інформує в разі потреби Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про необхідність надання містобудівних умов і обмежень на розміщення складних РЗ.

2.1.12. Вирішує питання щодо розміщення соціальної реклами в межах наданих повноважень.

2.1.13. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, а також Положенням про Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Робочий орган не вправі подавати заяву на розміщення зовнішньої реклами.

2.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом, в установленому порядку, залучаються на громадських засадах представники об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3. КП "Київреклама"

3.1. КП "Київреклама":

3.1.1. Укладає з розповсюджувачем зовнішньої реклами договір на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламного(-их) засобу(-ів), що перебуває(-ють) у комунальній власності територіальної громади м. Києва, за формою, затвердженою робочим органом (далі - договір на право тимчасового користування місцем).

3.1.2. На договірній основі з розповсюджувачем зовнішньої реклами погоджує питання щодо узгодження дозволу із уповноваженими органами (особами) за принципом "Єдиного вікна".

3.1.3. За дорученням робочого органу здійснює в межах своїх повноважень перевірку за дотриманням вимог цього Порядку, вимагає усунення виявлених порушень та організовує або проводить власними силами демонтаж РЗ у відповідності до цього Порядку.

3.1.4. За дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовує виготовлення та розміщення соціальної реклами.

3.1.5. Надає платні послуги в порядку, визначеному Статутом підприємства.

3.1.6. Здійснює обстеження місць розміщення РЗ відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів та надає робочому органу матеріали щодо порушників цього Порядку.

3.1.7. Виконує інші функції, передбачені цим Порядком та Статутом підприємства.

4. Порядок надання дозволів

4.1. Для одержання дозволу заявник подає до робочого органу заяву встановленої форми, згідно з додатком 1 до Типових правил, до якої додаються:
- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування РЗ, та ескіз РЗ з конструктивним рішенням;
- завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.
Оформлення дозволу на рекламу та узаконення рекламних конструкцій може також здійснюватись компаніями, що виготовляють вивіски та зовнішню рекламу.

4.2. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 4.1 цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами за встановленою формою, згідно з додатком 2 до Типових правил (далі - журнал реєстрації). Журнал реєстрації повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані, на останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.
Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог щодо їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за встановленою формою, згідно з додатком 4 до Типових правил.

4.3. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування РЗ, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, а також дотримання вимог підпункту 13.2.1 пункту 13.2 цього Порядку.
Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

4.4. Рішення про встановлення пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету оформлюється у вигляді наказу робочого органу.

4.5. У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, робочий орган протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за встановленою формою, згідно з додатком 3 до Типових правил, та визначає вичерпний перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно їх погодити, а також повідомляє про необхідність укладення договору на право тимчасового користування місцем.

4.6. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь та повертає всі подані заявником документи.

4.7. Пріоритет заявника на місце розташування РЗ встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

4.8. Строк встановлення пріоритету на місце розміщення РЗ може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника у разі:

4.8.1. Продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою отримання містобудівних умов і обмежень та розроблення проектної документації;

4.8.2. Письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу з інших підстав, не передбачених підпунктом 4.8.1 цього пункту.
Про продовження строку встановлення пріоритету робочий орган письмово повідомляє заявника протягом трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення керівником робочого органу.

4.9. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за яким було встановлено пріоритет, заноситься в журнал реєстрації.

4.10. Якщо для розміщення складного РЗ необхідно отримати містобудівні умови і обмеження на розміщення РЗ та розробити проектну документацію, робочий орган протягом трьох робочих днів після встановлення пріоритету інформує Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про необхідність надання містобудівних умов і обмежень на розміщення РЗ, яке, протягом п'яти робочих днів надає розповсюджувачу зовнішньої реклами відповідні містобудівні умови і обмеження на розміщення РЗ або вмотивовану відмову щодо можливості розміщення РЗ на заявленому місці.
Відповідно до вимог містобудівних умов і обмежень на розташування РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами повинен забезпечити розробку проектної документації, яка визначає основні її характеристики та взаємозв'язок з прилеглою територією, містить розрахунки на надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим тощо) спеціальних конструкцій РЗ, вузлів кріплення тощо.
Проектна документація РЗ повинна відповідати ДСТУ, ДБН та іншим нормативним документам і повинна, зокрема, містити:
- опис РЗ із зазначенням маси та способи його кріплення;
- назву матеріалів, з яких виготовлено рекламний засіб;
- основні розрахунки на навантаження (снігового, вітрового тощо);
- антикорозійний захист відповідно до ДСТУ, ДБН;
- рекомендації щодо експлуатації (з періодичністю обстеження РЗ);
- контрольний розрахунок несучої здатності конструкції;
- габаритні розміри РЗ та фундаменту.
Проектна документація РЗ після її погодження Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища подається заявником до робочого органу разом з завіреною розробником проекту копією ліцензії (на право здійснення такого виду діяльності).
Для розміщення дахових установок додатково до загальної процедури визначення можливості розміщення необхідно надати технічну експертизу спеціалізованих підприємств, установ чи організацій з висновками щодо можливості розміщення цієї установки.
Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно обирати проектні організації, що мають відповідну ліцензію.

4.11. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення РЗ, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва, розповсюджувач зовнішньої реклами укладає з КП "Київреклама" договір на право тимчасового користування місцем.

4.12. При розміщенні РЗ на місцях, що належать до державної або приватної (колективної) власності, заявник протягом одного місяця з моменту встановлення робочим органом пріоритету подає до робочого органу завірені у встановленому порядку копії відповідних правовстановлюючих документів.
Плата за тимчасове користування місцем для розміщення РЗ на об'єкті, що належить до державної чи приватної (колективної) власності, здійснюється на договірних засадах між власником або уповноваженим ним органом (особою) та розповсюджувачем зовнішньої реклами.

4.13. Протягом строку, передбаченого пунктом 4.7 та підпунктом 4.8.1 пункту 4.8 цього Порядку, заявник щомісяця сплачує плату за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, у розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
У разі продовження строку встановленого пріоритету відповідно до підпункту 4.8.2 пункту 4.8 цього Порядку щомісячна плата за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, справляється у розмірі 100 відсотків плати, встановленої виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

4.14. У разі не надання заявником документів, передбачених пунктом 4.8 цього Порядку, в строки, визначені пунктами 4.7 та 4.8 цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розміщення РЗ втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.
Недодержання заявником зазначених строків є підставою для розірвання договору на право тимчасового користування місцем. При цьому кошти, сплачені відповідно до договору на право тимчасового користування місцем, заявнику не повертаються.

4.15. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, та у скасуванні пріоритету може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

5. Погодження дозволу

5.1. Дозвіл погоджується з:

5.1.1. Власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розташувати РЗ;

5.1.2. Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

5.2.1. Державтоінспекцією - у разі розміщення РЗ на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування. Для наземних РЗ погодження дозволу цим органом здійснюється також на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розташування РЗ.

5.2.2. Відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини або Головним управлінням охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - у разі розміщення РЗ на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток культурної спадщини;

5.2.3. Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення РЗ в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

5.2.4. Утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення РЗ у межах охоронних зон цих комунікацій (погодження дозволу цим органом здійснюється на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою місця розташування РЗ). Межі охоронних зон інженерних комунікацій при розміщенні фундаментів РЗ визначаються відповідно до нормативних вимог відстаней, встановлених Державними будівельними нормами і передбачених при розміщенні фундаментів огороджень підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв'язку, залізничних доріг.

5.3. Перелік органів та осіб, зазначених у пунктах 5.1 та 5.2 цього Порядку, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

5.4. Зазначені в пунктах 5.1 та 5.2 цього Порядку органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з моменту звернення заявника.
У разі відмови у погодженні дозволу органи (особи), що перелічені у підпункті 5.1.2 пункту 5.1 та пункті 5.2 цього Порядку, протягом п'яти робочих днів надсилають заявникові вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.
Рішення про відмову у погодженні дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

5.5. На замовлення заявника погодження дозволу з органами та особами, зазначеними в п. 5.1 та п. 5.2 цього Порядку може здійснюватися КП "Київреклама" на умовах договору за принципом "Єдиного вікна" та протягом встановленого керівником робочого органу строку пріоритету заявника на заявлене ним місце.

5.6. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

5.7. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено у разі:
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості. Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

5.8. Протягом строку встановленого пріоритету заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх до робочого органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

6. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні)

6.1. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає пропозиції та проект відповідного розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

6.3. У разі видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у робочого органу. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

6.4. У разі видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у наданні дозволу робочий орган письмово інформує про це заявника протягом п'яти робочих днів з дати видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із зазначенням його дати та номера.

6.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням РЗ.

6.6. Після встановлення РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний термін зобов'язаний подати до робочого органу фотографічний знімок місця, де розміщено рекламний засіб, про що робочий орган робить відмітку в обох примірниках дозволу, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи робочого органу та скріплюється печаткою цього органу.

6.7. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

7. Порядок внесення змін до дозволу при зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ

7.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін у дозвіл.
При цьому під зміною технологічної схеми РЗ розуміється зміна його зовнішнього вигляду (конструктивних елементів) без зміни місця розташування РЗ.
До заяви додається:
- технічна характеристика змін у технологічній схемі РЗ;
- фотографічний знімок РЗ;
- ескіз з конструктивним рішенням;
- оригінал примірника зареєстрованого дозволу.

7.2. Робочий орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і подає документи на погодження до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким протягом п'яти робочих днів здійснюється погодження поданих документів або надається письмова відмова з відповідним обґрунтуванням.
У разі отримання від Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища погодження робочий орган протягом п'яти робочих днів вносить відповідні зміни у дозвіл та повертає його заявнику, а у разі відмови письмово інформує про це заявника з відповідним обґрунтуванням.

7.3. Зазначений в пункті 7.2 цього Порядку строк може бути продовжений Робочим органом, якщо для зміни конструктивної схеми РЗ необхідно отримати містобудівні умови і обмеження на розміщення РЗ та розробити проектну документацію. В цьому випадку строк внесення відповідних змін до дозволу продовжується на час, необхідний для розробки містобудівних умов і обмежень в порядку, визначеному пунктом 4.10 цього Порядку.

7.4. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ, зокрема з підстав, передбачених у розділі 13 цього Порядку.
Відмова у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

8. Порядок переоформлення дозволу

8.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

8.2. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб (або орендувала його), протягом одного місяця з дня виникнення права власності або права користування рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

8.3. До заяви додаються:
- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
- оригінал зареєстрованого дозволу;
- завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Юридичні особи - нерезиденти подають документ, що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо);
- письмове погодження власника місця розташування РЗ або уповноваженого ним органу (особи);
- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця;
- документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача зовнішньої реклами, на розміщення РЗ якого раніше було надано дозвіл, за договором на право тимчасового користування місцем.

8.4. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.
Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

9. Порядок продовження строку дії дозволу

9.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.
Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами надає робочому органу висновок (виданий підприємством, установою чи організацією, які мають необхідні ліцензії) щодо відповідності встановленого РЗ вимогам безпеки його розміщення та використання протягом строку, на який продовжується дозвіл.

9.2. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви про продовження строку дії дозволу розглядає її та надає пропозиції з проектом відповідного розпорядження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для прийняття рішення.

9.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні.

9.4. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вносить відповідні зміни до дозволу, які мають бути підписані керівником робочого органу та скріплені печаткою робочого органу.
Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується робочим органом у журналі реєстрації.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у робочого органу для обліку та контролю.

9.5. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього Порядку.

9.6. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

10. Порядок отримання дозволу у випадку зміни містобудівної ситуації

10.1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування РЗ, робочий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

10.2. Протягом десяти робочих днів з початку настання обставин, зазначених в пункті 10.1 цього Порядку, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце, яким вважається місце, що знаходиться у тій самій територіальній зоні міста (для розміщення рекламних засобів), що визначена відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У разі досягнення згоди щодо нового місця розміщення РЗ вносяться зміни у дозвіл. Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем РЗ на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування РЗ або уповноваженою ним особою. Дозвіл на нове місце розташування РЗ у цьому випадку погоджується розповсюджувачем зовнішньої реклами в порядку, передбаченому розділом 5 цього Порядку.

10.3. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ власник РЗ має пріоритетне право на розташування РЗ на попередньому місці, за умови звільнення іншого рівноцінного місця, наданого в тимчасове користування на період зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення РЗ.

11. Порядок внесення змін у дозвіл

11.1. Внесення змін у дозвіл у випадках, передбачених цим Порядком, здійснюється за вибором робочого органу:

11.1.1. У разі необхідності значного коригування дозволу - шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни;

11.1.2. У разі необхідності незначного коригування дозволу - шляхом відповідних закреслювань та написів.

11.2. Усі зміни, що вносяться до дозволів з будь-яких підстав, підписуються керівником робочого органу із зазначенням дати підписання та скріплюються печаткою робочого органу, а у разі необхідності - нумеруються та підписуються усі аркуші дозволу та додатків до нього.

12. Визначення площі місця розташування РЗ

12.1. Площа місця розташування РЗ визначається як сума площі горизонтальної проекції РЗ на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього РЗ.

12.2. Для неназемного та недахового РЗ площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього РЗ на уявну паралельну їй площину.

13. Вимоги до розташування РЗ

13.1. РЗ повинні розміщуватись з дотриманням законів України "Про рекламу" (із змінами і доповненнями), "Про дорожній рух" (із змінами і доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" (із змінами і доповненнями), від 30.03.94 N 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" (із змінами і доповненнями), Державних стандартів України, Державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цього Порядку.

13.2. Вимоги до розміщення РЗ згідно з класифікаційним переліком:

13.2.1. Усі вперше встановлювані вздовж проїжджої частини вулиць і доріг РЗ будь-якого виду, типу та форми мають розміщуватися (у т. ч. відносно раніше розташованих наземних РЗ таких типів: щит, що стоїть окремо, лайтпостер, що стоїть окремо, телевізійний екран, тумба, об'ємно-просторова конструкція, що стоять окремо) на такій відстані:
- не ближче 50 м - для РЗ, розміром однієї рекламної площини до 8 кв. м;
- не ближче 100 м - для РЗ, розміром однієї рекламної площини з 8 кв. м і більше.

13.2.2. РЗ на опорах можуть бути з внутрішнім підсвіченням та нижній край РЗ повинен розміщуватись на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає над проїжджою частиною, та на висоті не менше, як 3 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня не виступає над проїжджою частиною;

13.2.3. Транспаранти-перетяжки над вулицею розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край РЗ повинен знаходитись на висоті не менше 5 м від поверхні проїжджої частини дороги.

13.3. РЗ не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на чи біля яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих пішохідних переходів.

13.4. Забороняється розташовувати РЗ:

13.4.1. На висоті менше 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає над проїжджою частиною;

13.4.2. На пішохідних доріжках, алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

13.4.3. В інших випадках відповідно до законодавства.

13.5. Підключення РЗ до інженерних мереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

13.6. Рекламний засіб повинен маркуватися на каркасі або окремій табличці, розміщеній на каркасі РЗ (а у випадках відсутності спеціальної конструкції - на поверхні РЗ), та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та термін його дії.

13.7. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

13.8. Фундамент наземного РЗ, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений.

13.9. Розповсюджувач зовнішньої реклами:

13.9.1. Виконує роботи з розташування РЗ без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки;

13.9.2. Забезпечує відповідність РЗ дозволу, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

13.9.3. Відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу РЗ, експлуатацію і утримання РЗ у належному санітарно-технічному стані (у разі коли власника РЗ встановити неможливо - власник місця розташування або уповноважений ним орган (особа).

14. Порядок розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру

14.1. Соціальна реклама, а також інформація, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські події, заходи, свята та не носить комерційний характер (далі - інформація соціального характеру), розміщується за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

14.2. На період розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру за зверненням робочого органу розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані надати місця для розміщення такої реклами та інформації в строк, передбачений дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах 5 % площі поверхонь РЗ, на розміщення яких розповсюджувач зовнішньої реклами одержав дозвіл. За погодженням з розповсюджувачем зовнішньої реклами обсяг площі вказаних поверхонь РЗ може бути збільшено.

14.3. Плата за тимчасове користування місцями для розміщення РЗ, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, на період розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру, з розповсюджувача зовнішньої реклами не справляється.

14.4. Джерелами фінансування виготовлення друкованої продукції з соціальною рекламою чи інформацією соціального характеру, що розміщуються за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є кошти КП "Київреклама".
Забезпечення фінансування виготовлення друкованої продукції з соціальною рекламою та інформацією соціального характеру, замовником на розміщення якої не є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), покладається на замовників такої соціальної реклами чи інформації соціального характеру.

14.5. Заява на розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру подається заявником у довільній формі до робочого органу. У заяві зазначається запланований термін (строк) розміщення, кількість ти вид РЗ, на яких планується розмістити соціальну рекламу чи інформацію соціального характеру.
Разом із заявою замовник надає макет із сюжетом соціальної реклами чи інформації соціального характеру для їх погодження з Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

15. Плата за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва

15.1. Підставою для нарахування плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва (далі - плата), укладення договору на право тимчасового користування місцем та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідної плати є рішення робочого органу та/або виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

15.2. Плата визначається за такою формулою:
Рп = S * Бт * kз * kд, де
Рп - розмір плати (у гривнях за місяць);
S - площа рекламного засобу (в кв. м);
Бт - базовий тариф, що відповідає виду рекламного засобу та визначається згідно відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
kз - зональний коефіцієнт, що враховує територіальну прив'язку рекламного засобу, яка визначається відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
kд - додатковий коригуючий коефіцієнт, що враховує особливості розміщення рекламного засобу, визначається згідно з відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), застосовується на підставі актів обстеження місць розміщення РЗ та застосовується строком на один місяць, після чого проводиться повторне обстеження.

15.3. Плата нараховується КП "Київреклама" щомісячно та перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами згідно з умовами договору на право тимчасового користування місцем виключно на поточний рахунок КП "Київреклама".
У разі прострочення термінів сплати, визначених договором на право тимчасового користування місцем, розмір несплаченої суми плати може коригуватися з урахуванням штрафів, пені та індексу інфляції, відповідно до умов договору та чинного законодавства.

15.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати при відсутності РЗ на місці, по якому виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) прийнято рішення щодо надання дозволу.

15.5. Плата нараховується з дати прийняття рішення про встановлення пріоритету на місце для розміщення зовнішньої реклами.

15.6. Протягом строку дії пріоритету, передбаченого пунктом 4.7 та підпунктом 4.8.1 пункту 4.8 цього Порядку, розмір плати визначається за формулою:
Рп = S * Бт * kз * 0,25.

15.7. Протягом строку дії пріоритету, продовженого з підстав, зазначених в підпункті 4.8.2 пункту 4.8 цього Порядку, розмір плати визначається за формулою:
Рп = S * Бт * kз.

15.8. У період з моменту реєстрації робочим органом поданого розповсюджувачем зовнішньої реклами супровідного листа (в якому зазначається реєстраційний номер заяви) разом з оформленими у встановленому порядку двома примірниками дозволу до видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження щодо надання дозволу (відмову у його наданні) плата з розповсюджувача зовнішньої реклами не справляється.

15.9. З дати видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про надання дозволу, розмір плати визначається за формулою:
Рп = S * Бт * kз.

15.10. До нерозміщеного РЗ (через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення) застосовується корегуючий коефіцієнт 0,25.

15.11. При підрахунку плати площа РЗ береться із точного розрахунку без округлення.

15.12. У разі встановлення факту відсутності або пошкодження рекламного або соціального сюжету на рекламних засобах, які триватимуть більше одного місяця з кінця терміну, вказаного у вимозі робочого органу та/або КП "Київреклама" на усунення недоліків, при підрахунку плати до відповідних РЗ застосовується додатковий корегуючий коефіцієнт 1,7. При цьому вказаний коефіцієнт не застосовується у випадку заклеювання поверхні РЗ іншим сюжетом (фоновим).

15.13. До неосвітлених рекламних засобів наступного виду: щит, що стоїть окремо, щит на фасаді будинку, щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будівельного майданчика, лайтпостер, що стоїть окремо, лайтпостер, що є складовою частиною павільйону, кіоску, конструкція на даху будинку (будівлі), споруди, кронштейн (на стіні будівлі, на стовпі, опорі освітлення, на кіоску), конструкції на естакаді, мості, шляхопроводі, конструкції у підземному переході, тунелі, тумба, що стоїть окремо, об'ємно-просторова конструкція, що стоїть окремо, рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді, після закінчення 6 місяців з видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про надання дозволу розмір плати визначається за формулою:
Рп = S * Бт * kз * 2,0 * (kд1 * .. * kдN).

15.14. Якщо за результатами обстеження місць розташування рекламних засобів КП "Київреклама" або робочим органом виявлено особливості розміщення таких засобів, розмір плати визначається за формулою:
Рп = S * Бт * kз * 1,5.
Під особливостями розміщення РЗ розуміється: наявність технічних та технологічних пошкоджень РЗ (вм'ятини, розшарування фарби, розбите повністю або частково скло, наявність іржі, деформування або пошкодження рекламної площини) понад 5 календарних днів з кінця терміну вказаного у вимозі Робочого органу та/або КП "Київреклама" на усунення недоліків.

15.15. Плата щомісячно нараховується КП "Київреклама" та перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами згідно з умовами договору на право тимчасового користування місцем виключно на відповідний поточний рахунок КП "Київреклама" і використовується в порядку, встановленому Київською міською радою чи уповноваженим нею органом.
Утримання місць розміщення РЗ на об'єктах благоустрою здійснюється самостійно розповсюджувачами зовнішньої реклами або на підставі договорів з власниками (балансоутримувачами) цих місць.
При цьому тарифи комунальних підприємств за надання ними послуг з благоустрою та утримання місць (для розміщення РЗ), що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, попередньо погоджуються з Головним управлінням з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та не можуть перевищувати (з розрахунку на одне місце) граничного розміру, що дорівнює трьом неоподатковуваним мінімумам доходів громадян, помножений на коефіцієнт зони розташування РЗ, що встановлюється відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

15.16. Плата розраховується згідно з відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та не включає в себе податок на додану вартість, який обчислюється додатково відповідно до вимог чинного законодавства.

15.17. Розмір плати не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

16. Скасування дії дозволу

16.1. Дозвіл скасовується на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до закінчення строку його дії:

16.1.1. За письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

16.1.2. У разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

16.1.3. У разі не переоформлення дозволу у встановленому порядку.

16.2. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дня виникнення підстав для скасування дозволу подає відповідний проект розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

16.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п'яти робочих днів з дати одержання проекту розпорядження приймає відповідне рішення.

16.4. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі реєстрації, про що робочий орган письмово інформує розповсюджувача зовнішньої реклами у п'ятиденний строк з дати видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

16.5. Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

17. Порядок демонтажу РЗ

17.1. Демонтаж у цьому Порядку означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення РЗ разом з основою від місця їх розташування та транспортування на спеціально відведені території для подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання РЗ не передбачає переходу права власності на них до територіальної громади міста Києва.
Демонтаж РЗ є засобом протидії порушенню прав територіальної громади м. Києва щодо надання у тимчасове користування місць (для розміщення РЗ) або усунення порушень договірних зобов'язань розповсюджувачами зовнішньої реклами за договорами про надання у тимчасове користування місць (власниками та/або законними користувачами РЗ), а також засобом усунення порушень в інших випадках.

17.2. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цього Порядку у наступних випадках:
а) у випадку відсутності маркування РЗ;
б) в разі виявлення самовільно розміщених РЗ;
в) в разі, коли термін дії дозволу закінчився і не був продовжений;
г) в разі, коли технічний стан РЗ створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;
д) в разі невідповідності технічних характеристик РЗ та/або місця їх встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
е) в разі наявності заборгованості розповсюджувача зовнішньої реклами по сплаті коштів за право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламного(-их) засобу(-ів), яке(-і) перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, більш ніж за 2 місяці;
ж) в інших випадках, передбачених договором на право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва;

17.3. Демонтаж РЗ у випадках, встановлених пунктом 17.2 цього Порядку, здійснюється на підставі наказу робочого органу.

17.4. У вказаних в пункті 17.2 цього Порядку випадках (крім випадку, коли власника РЗ неможливо встановити) демонтаж РЗ повинен бути проведений власниками (законними користувачами) РЗ самостійно за власний рахунок в термін, вказаний у вимозі робочого органу чи КП "Київреклама" про усунення порушень вимог порядку розміщення зовнішньої реклами.
Вимога направляється в письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або вручається уповноваженому представнику розповсюджувача зовнішньої реклами особисто під підпис. У випадках, передбачених підпунктами а), б), г), д), ж) пункту 17.2 цього Порядку до вимоги може додаватися акт, в якому фіксуються виявлені порушення, за підписом представників робочого органу та КП "Київреклама".
Демонтаж РЗ здійснюється без направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами вимоги, якщо власник або адреса власника РЗ не встановлені.
Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний протягом трьох днів з моменту отримання вимоги усунути зазначені у вимозі порушення та повідомити в цей же строк робочий орган в письмовій формі.

17.5. У разі, коли розповсюджувач зовнішньої реклами самостійно не усунув виявлені порушення, здійснюється демонтаж РЗ.

17.6. У випадках необхідності демонтажу РЗ робочий орган складає перелік РЗ, що підлягають демонтажу, та протягом п'яти робочих днів керівник робочого органу разом з відповідним наказом направляє доручення про демонтаж до КП "Київреклама".

17.7. Організація демонтажу або самостійне проведення демонтажу здійснюється КП "Київреклама" за дорученням робочого органу на умовах, визначених цим Порядком.

17.8. Під час демонтажу РЗ складається акт проведення демонтажу РЗ, а також може складатися акт огляду технічного стану РЗ з проведенням фото- та/або відеофіксації, які додаються до акта.
Акти складаються робочим органом у присутності представників КП "Київреклама".
У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник або законний користувач РЗ, балансоутримувач місця розташування РЗ, представники державних органів, міських служб та інших організацій.
Кожний акт складається в двох примірниках і підписується всіма присутніми під час проведення демонтажу особами. Один примірник Акта залишається у робочого органу, інший надається власнику (законному користувачу) демонтованого РЗ (на його письмову вимогу).
Після проведення демонтажу складається наступний комплект документів:
- акт здачі-приймання виконаних робіт по демонтажу із зазначенням характеру робіт та їх вартості;
- калькуляція вартості витрат за виконані роботи по демонтажу.

17.9. Демонтаж РЗ не проводиться робочим органом, якщо розповсюджувач зовнішньої реклами у встановлений термін повністю усунув порушення та повідомив в той же строк про це робочий орган в письмовій формі.

17.10. Компенсація витрат КП "Київреклама", яке організовувало демонтаж або проводило самостійно демонтаж РЗ, покладається на власника (законного користувача) демонтованого РЗ на підставі виставленого рахунку та акта здачі-приймання виконаних робіт по демонтажу.

17.11. Власник (законний користувач) має право на повернення демонтованого РЗ після звернення до робочого органу на підставі таких документів:
а) заяви на ім'я начальника робочого органу про повернення демонтованого РЗ;
б) документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований РЗ;
в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат КП "Київреклама", пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням та подальшим зберіганням;
г) документа, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого РЗ.

17.12. Облік демонтованих РЗ здійснюється КП "Київреклама" відповідно до чинного законодавства.

17.13. Демонтовані РЗ можуть бути передані на тимчасове зберігання відповідному підприємству, установі, організації на підставі відповідного договору та акта прийому-передачі із зазначенням переліку, їх стану та характеристик.

18. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення

18.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, а також інші уповноважені суб'єкти в установленому порядку.

18.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розміщення та експлуатацію РЗ з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з їх вини, та повинні за власний рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації РЗ.

18.3. У разі порушення вимог цього Порядку уповноважені посадові особи робочого органу та/або КП "Київреклама" (в межах повноважень) звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін.
У разі невиконання вимоги про усунення порушень та в залежності від правопорушення уповноважені відповідно до пункту 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи робочого органу складають протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях та/або вживають інші заходи, передбачені чинним законодавством та цим Порядком.

19. Заключні положення

19.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

19.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

rclc